ศาลจังหวัดอุทัยธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดอุทัยธานี (Uthaitani Provincial Court) บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษา ระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป ติดต่อได้ที่ กลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ 056-511089 ต่อ 113

ศาลจังหวัดอุทัยธานี ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายในโครงการ “เผยแพร่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสู่ชุมชน” โครงการ “คลินิกประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่” และโครงการ “เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ในคดีอาญา” ร่วมกับจังหวัดอุทัยธานีเคลื่อนที่

ศาลจังหวัดอุทัยธานี ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายในโครงการ “เผยแพร่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสู่ชุมชน” โครงการ “คลินิกประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่” และโครงการ “เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  ในคดีอาญา” ร่วมกับจังหวัดอุทัยธานีเคลื่อนที่
          เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 นาฬิกา นายทวีศักดิ์ นคนันท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายพงษ์ทัช  ดีพิจารณ์ นิติกร พร้อมด้วย นางสาวธีมาพร สมัครเขตรการ นิติกร และนางสาวพจนา สุทธิศักดิ์ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ ไปดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายในโครงการ “เผยแพร่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสู่ชุมชน” โครงการ “คลินิกประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่” และโครงการ “เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  ในคดีอาญา” ร่วมกับจังหวัดอุทัยธานีเคลื่อนที่ ณ วัดหนองขุย หมู่ที่ 5 บ้านหนองขุย ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี


เอกสารแนบ