ศาลจังหวัดอุทัยธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดอุทัยธานี (Uthaitani Provincial Court) บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษา ระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป ติดต่อได้ที่ กลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ 056-511089 ต่อ 113

ศาลจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมประชุมถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming) เพื่อประสานข้อราชการระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ โดยมี นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นประธาน

ศาลจังหวัดอุทัยธานี  เข้าร่วมประชุมถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming) เพื่อประสานข้อราชการระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ โดยมี นายสราวุธ  เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นประธาน
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 – 09.00 นาฬิกา นางอุษา  บุญใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนงานสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดอุทัยธานี  เข้าร่วมประชุมถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming) เพื่อประสานข้อราชการระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ โดยมี นายสราวุธ  เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นประธาน ณ ห้องทำงานผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดอุทัยธานี


เอกสารแนบ