ศาลจังหวัดอุทัยธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดอุทัยธานี (Uthaitani Provincial Court) บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษา ระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป ติดต่อได้ที่ กลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ 056-511089 ต่อ 113

ศาลจังหวัดอุทัยธานี ร่วมโครงการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ในเขตอำนาจศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ศาลจังหวัดอุทัยธานี ร่วมโครงการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ในเขตอำนาจศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 9 นาฬิกา นางรัชนีกร บุญพิทักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย นางอุษา บุญใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดอุทัยธานี ร่วมโครงการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ในเขตอำนาจศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อให้การประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมด้วยกันมีความชัดเจน คล่องตัว รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลกับทั้งให้คู่ความและประชาชนได้รับความพึงพอใจในการได้รับบริการในด้านต่างๆ ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ณ ศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เมืองพระชนกจักรี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี


เอกสารแนบ