ศาลจังหวัดอุทัยธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดอุทัยธานี (Uthaitani Provincial Court) บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษา ระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป ติดต่อได้ที่ กลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ 056-511089 ต่อ 113

ศาลจังหวัดอุทัยธานี ร่วมประชุมทางวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาคบังคับคดีที่แก้ไขใหม่ เพื่อให้การบังคับใช้บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาคบังคับคดีที่แก้ไขใหม่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพศาลจังหวัดอุทัยธานี

ศาลจังหวัดอุทัยธานี ร่วมประชุมทางวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาคบังคับคดีที่แก้ไขใหม่ เพื่อให้การบังคับใช้บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาคบังคับคดีที่แก้ไขใหม่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพศาลจังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 13.00 – 16.00 นาฬิกา นางรัชนีกร บุญพิทักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาศาลจังหวัดอุทัยธานี ร่วมประชุมทางวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาคบังคับคดีที่แก้ไขใหม่ เพื่อให้การบังคับใช้บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาคบังคับคดีที่แก้ไขใหม่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุม ผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพศาลจังหวัดอุทัยธานี โดยถ่ายทอดจากห้องประชุมผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ และรับชมการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming) สำนักกฎหมาย    และวิชาการศาลยุติธรรม 


เอกสารแนบ