ศาลจังหวัดอุทัยธานี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดอุทัยธานี (Uthaitani Provincial Court) บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษา ระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป ติดต่อได้ที่ กลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ 056-511089 ต่อ 113


ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

7

            เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 08.30 นาฬิกา นางรัชนีกร  บุญพิทักษ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายพงษ์ทัช  ดีพิจารณ์ นิติกร พร้อมด้วย นางสาวภิญญาพัชญ์  เมฆฉาย เจ้าหน้าที่   ศาลยุติธรรม นางสาวธนชวรรณ  มั่นพุฒ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม และนางสาวพจนา สุทธิศักดิ์ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ ไปดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย   ในโครงการ “เผยแพร่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสู่ชุมชน” โครงการ “คลินิกประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ และโครงการ “เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา” ร่วมกับจังหวัดอุทัยธานีเคลื่อนที่ ณ ศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาเกษตรทฤษฎีใหม่ เทศบาลตำบลทัพทัน บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
อ่านข่าว